Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 september 2018.

Fibeco is zich ervan bewust dat u vertrouwen in een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens in haar stelt. Op deze pagina laat Fibeco weten welke gegevens zij verzamelt als u haar diensten of deze website gebruikt en waarom zij deze gegevens verzamelt. Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Fibeco.

Fibeco respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens en diensten
Wanneer u zich (aan)meldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Fibeco.
Fibeco zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Rol van Fibeco
Fibeco fungeert als verantwoordelijke voor de volgende verwerkingen van Persoonsgegevens:
-Medewerkers
-Cliënten
-Leveranciers

Daarnaast besteedt Fibeco bepaalde onderdelen van de gegevensverwerking uit aan derden ((sub-)verwerkers), die in opdracht van Fibeco bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden Persoonsgegevens verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de door Fibeco gegeven opdracht. Met al deze partijen zijn (sub-)verwerkerovereenkomsten afgesloten, dan wel anderszins afspraken gemaakt.

Hosting/ clouddiensten
Persoonsgegevens van Verwerker worden gehost door OnView B.V., gevestigd te Goirle en maakt gebruik van een clouddienst, met servers in Nederland/ Europa.

Geheimhouding
Alle medewerkers en externe partijen (verwerkers) die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

Beveiliging
Fibeco heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit:
-encryptie van wachtwoorden;

-encryptie van harde schijven;
-autorisatie (gebruikersnaam en wachtwoord);
-fysieke beveiligingsmaatregelen (toegangspas);
-dossiers in afsluitbare dossierkast.

Bewaartermijnen
Fibeco bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Recht op inzage, correctie
Gebruikers kunnen Fibeco op elk gewenst moment via INFO@FIBECO.NL verzoeken om inzage in of correctie van de eigen Persoonsgegevens.

Communicatie
Fibeco bewaart Persoonsgegevens zolang als deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor u het bericht heeft gestuurd. Berichten worden –zodra het doel is geëindigd- verwijderd. Fibeco kan u berichten sturen om u te attenderen/ uit te nodigen voor aanpalende diensten.

Doeleinden
Fibeco verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij Fibeco van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Veranderingen
Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Vragen en feedback
Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacy statement of de manier waarop Fibeco de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via INFO@FIBECO.NL

Als u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met Fibeco opnemen via: INFO@FIBECO.NL